Privacybeleid

Latour & Petit en uw gegevens

I. Voorwerp

Dit Beleid is opgesteld door Latour & Petit, de uitgever van de website https://latouretpetit.be (hierna de ‘website‘), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Woluwelaan 62/3 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe onder het ondernemingsnummer BE0475.331.474 (hierna ‘Latour & Petit’).

Latour & Petit (in de tekst ‘ wij/we‘, ‘ons/onze‘) biedt verschillende diensten aan in verband met vastgoed: taxatie, verkoop, verhuur, nieuwbouw, assistentiewoningen, beleggingsvastgoed en verhuurbeheer.

In het kader van onze activiteiten kan het gebeuren dat wij persoonsgegevens van onze klanten, natuurlijke personen, of elke natuurlijke persoon die met ons contact heeft, met inbegrip van een potentiële klant (hierna ‘de prospect’), verwerken.

Het doel van dit Beleid is uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Wij hechten erg veel belang aan gegevensbescherming en respect voor uw persoonlijke levenssfeer en wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens eerlijk en transparant te verwerken en te beschermen, in overeenstemming met de wet.

Onder ‘persoonsgegevens‘ verstaan we alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben, met andere woorden alle informatie waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd als natuurlijke persoon.

Dit Beleid sluit aan bij onze wens om volledig transparant te handelen, met inachtneming van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘gegevensbeschermingswet’) en van de verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘algemene verordening gegevensbescherming’).

Als u wenst te reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

II. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we en hoe verkrijgen we die?

Categorieën Voorbeelden Context & inzamelingsmethodes
Persoonlijke identificatiegegevens Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, rijksregisternummer enz. Op onze website worden deze gegevens verzameld wanneer de gebruiker het contactformulier invult, via het tabblad ‘Contact’ en het inschrijvingsformulier, wanneer de gebruiker een bezoek wil plannen, via het tabblad ‘Wilt u dit pand bezoeken?’, en ook wanneer de gebruiker meer informatie wil over een onroerend goed, via het tabblad ‘meer details’.

Deze gegevens kunnen ook worden verzameld wanneer contact wordt opgenomen via brieven, e-mails, mededelingen aan potentiële kopers, huurders en verkopers, bij het verzenden en ontvangen van informatie in het kader van de verhuring, aankoop of verkoop van een onroerend goed.

Ze kunnen ook worden verzameld tijdens commerciële prospectie (promotionele e-mails, nieuwsbrief enz.).

Deze gegevens worden ook verzameld via overeenkomsten, documenten met betrekking tot een bod tussen verkopers en kopers, en door middel van documenten voor kandidaat-huurders.

Elektronische identificatiegegevens Telefoonnummer, e-mail, IP-adressen enz. Op onze website worden bepaalde van deze inlichtingen verzameld wanneer de gebruiker het contactformulier invult, via het tabblad ‘Contact’ en het inschrijvingsformulier, wanneer de gebruiker een bezoek wil plannen, via het tabblad ‘Wilt u dit pand bezoeken?’, en ook wanneer de gebruiker meer informatie wil over een onroerend goed, via het tabblad ‘meer details’.

Ze kunnen ook worden verzameld tijdens commerciële prospectie (promotionele e-mails, nieuwsbrief enz.).

Andere inlichtingen worden verzameld via cookies die ons in staat stellen u een betere gebruikerservaring te bieden.

Bepaalde van deze gegevens worden ook verzameld via overeenkomsten, documenten met betrekking tot een bod tussen verkopers en kopers, en door middel van documenten voor kandidaat-huurders.

Gegevens in verband met de zoekcriteria Doel van de zoekopdracht, categorie gezocht onroerend goed, aantal kamers, postcodes, prijsklasse, andere kenmerken (terras, tuin, garage/parking, gemeubileerd). Op onze website worden deze gegevens verzameld bij het invullen van het inschrijvingsformulier.

Ze kunnen ook worden verzameld tijdens commerciële prospectie (promotionele e-mails, nieuwsbrief enz.).

Deze gegevens kunnen ook worden verzameld wanneer contact wordt opgenomen via brieven, e-mails, mededelingen aan potentiële kopers, huurders en verkopers, bij het verzenden en ontvangen van informatie in het kader van de verhuring, aankoop of verkoop van een onroerend goed.

Gegevens over de kenmerken van de woning Type woning, eigendom of verhuurd pand, duur van het verblijf op dit adres, huurprijs, kosten enz. Deze gegevens worden verzameld wanneer contact wordt opgenomen via brieven, e-mails, mededelingen aan potentiële kopers, huurders en verkopers, bij het verzenden en ontvangen van informatie in het kader van de verhuring, aankoop of verkoop van een onroerend goed.

Deze gegevens worden ook verzameld via overeenkomsten, documenten met betrekking tot een bod tussen verkopers en kopers, en door middel van documenten voor kandidaat-huurders.

Gegevens over de levensstijl Gegevens over het verbruik van goederen of diensten, gedrag van het individu of het gezin, gezinssamenstelling enz. Op onze website kunnen deze gegevens worden verzameld bij het invullen van het

inschrijvingsformulier.

Ze kunnen ook worden verzameld tijdens commerciële prospectie (promotionele e-mails, nieuwsbrief enz.).

Financiële gegevens Bankrekeningen, inkomsten, totale inkomsten, beroepsinkomsten, schulden, hypotheken, krediet, leningen, kredietwaardigheid enz. Deze gegevens worden ook verzameld via overeenkomsten, documenten met betrekking tot een bod tussen verkopers en kopers, en door middel van documenten voor kandidaat-huurders.
Gegevens over financiële transacties Door de betrokkene verschuldigde en betaalde bedragen, verleend krediet, betaaloverzicht, huurwaarborgen en andere waarborgen enz. Deze gegevens worden ook verzameld via overeenkomsten, documenten met betrekking tot een bod tussen verkopers en kopers, en door middel van documenten voor kandidaat-huurders.

A. Gegevens van niet-persoonlijke aard

Het kan ook gebeuren dat wij niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijk, omdat u niet rechtstreeks of onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens.

Ze kunnen bijgevolg worden gebruikt voor eender welk doel, zoals het verbeteren van onze website, onze producten, targeting van onze reclame of het verbeteren van onze diensten.

III. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij hebben deze doeleinden vastgesteld en zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante persoonsgegevens – in overeenstemming met het beginsel van gegevensminimalisering – worden verwerkt.

In het algemeen baseren we de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgrondslagen:

 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om voorafgaande maatregelen te treffen en de overeenkomst tussen ons uit te voeren wanneer u gebruikmaakt van onze diensten;
 • om ons rechtmatig belang te verwezenlijken (in dat geval streven we altijd naar een evenwicht tussen ons belang en uw rechten en vrijheden);
 • en tot slot op basis van uw toestemming.

In het geval dat we verwerkingen moeten uitvoeren die nog niet in dit Beleid zijn opgenomen, zullen we contact met u opnemen voordat we uw persoonsgegevens gebruiken. Het is daarbij de bedoeling u op de hoogte te brengen van die verwerking en u zo nodig om uw uitdrukkelijke toestemming te vragen.

A. De naleving van onze wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. In deze gevallen geven wij uw persoonsgegevens door om aan onze verplichtingen te voldoen.

B. In het kader van onze contractuele relatie

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, is er sprake van een overeenkomst tussen u en ons. In dit verband verwerken wij persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen en de opdracht uit te voeren die u ons hebt toevertrouwd.

Met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • om rechtstreeks contact op te nemen op verzoek van de gebruiker;
 • om te voldoen aan een rechtstreekse vraag van de gebruiker om panden voor te stellen die aan zijn zoekcriteria beantwoorden;
 • om offertes en informatie aan te bieden met betrekking tot panden die zouden kunnen beantwoorden aan de zoekcriteria van de gebruiker;
 • voor het samenstellen en beheren van het klantenbestand;
 • voor het verzenden en ontvangen van informatie in het kader van de verhuring, aankoop of verkoop van een onroerend goed;
 • voor het beheer van de contractuele documenten (offertes, huurcontracten, voorlopige koopakten …);
 • voor verhuurbeheer;
 • voor de totstandkoming van een bod tussen verkopers en kopers;
 • voor het sluiten van mandaten.

C. In het kader van onze gerechtvaardigde belangen

In bepaalde gevallen hebben wij er een rechtmatig belang bij om uw persoonsgegevens te verwerken.

Daartoe streven wij steeds naar een juist evenwicht tussen de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden, meer in het bijzonder de bescherming van uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden in dit kader verwerkt voor:

 • identificatie op de website;
 • personalisering van onze diensten;
  commerciële prospectie en beheer van prospects (bijwerken van prospectiebestanden, organisatie van promotieacties, contacten voor commerciële doeleinden, verzending van promotionele e-mails en
 • nieuwsbrieven enz.);
 • het beheer van de meningen van personen over goederen, diensten of inhoud;
 • het opstellen van studies, modellen (risico-, marketing- en andere modellen) en statistieken, waar mogelijk met gebruikmaking van anonimiserings- en/of pseudonimiseringstechnieken;
 • het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen, bestrijding van fraude of pogingen tot inbraak, misbruik of andere overtredingen;
 • opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van levensechte situaties ter illustratie (wij proberen daarbij uw persoonsgegevens in de mate van het mogelijke te anonimiseren);
 • analyse van uw eerdere zoekopdrachten om ons dienstenaanbod zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen;
 • het bijhouden van een lijst van klanten die geen contact meer wensen;
 • de verbetering van de bestaande diensten en de gebruikerservaring op de website;
 • het beheer van uw verzoeken in verband met de uitoefening van uw rechten;
 • het vaststellen, uitoefenen, verdedigen en behouden van onze rechten.

D. Toestemming

Wanneer u zich inschrijft op onze website, vragen wij u kennis te nemen van en in te stemmen met het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Beleid.

Wanneer u ervoor kiest (optionele) informatie aan uw profiel toe te voegen, verwerken wij uw persoonsgegevens dus op basis van uw toestemming.

Indien de gegevens voor directmarketingdoeleinden aan derden worden vrijgegeven, zullen de gebruikers daarvan vooraf in kennis worden gesteld, zodat zij al dan niet met deze verwerking kunnen instemmen.

Let wel, u hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

IV. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan tien jaar na het einde van de overeenkomst.

In het kader van commerciële prospectie moet de informatie over betrokkenen drie jaar na het laatste contact worden geschrapt als ze niet langer reageren wanneer ze worden benaderd.

Na afloop van de bewaartermijn stellen wij alles in het werk om u ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens wel degelijk onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

Uw rechten op grond van de AVG

V. Inzage, intrekking, rectificatie, schrapping, portabiliteit, beperking en bezwaar

Uw rechten op grond van de regelgeving stellen u in staat controle te houden over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

A. Recht op inzage en op een kopie

Dit recht op toegang tot de gegevens die wij over u bezitten, geldt voor alle doeleinden die wij hierboven hebben opgesomd.

Dit recht biedt u met name de mogelijkheid ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, om welke categorieën van gegevens het gaat en wie de ontvangers van uw gegevens zijn.

U kunt ons ook vragen om een kopie van al uw persoonsgegevens die we verwerken en die op u betrekking hebben.

B. Recht op intrekking van uw toestemming

Zolang we uw persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrondslag van uw toestemming, kunt u steeds uw toestemming intrekken.

C. Recht op rectificatie

U hebt ook het recht op rectificatie, waardoor u ons op elk moment kunt vragen om onjuiste, onvolledige of verouderde informatie te wijzigen.

D. Recht op vergetelheid

U kunt de wissing van uw persoonsgegevens verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden;
 • u trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en deze verwerking berust enkel op de rechtsgrondslag van uw toestemming;
 • u tekent bezwaar aan tegen de verwerking;
 • we hebben uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
 • in het geval dat de gegevens die wij bezitten, onvolledig, onjuist of verouderd zijn;
 • wij moeten uw persoonsgegevens wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (krachtens het recht van de Europese Unie of van een lidstaat) waaraan wij onderworpen zijn.

E. Recht op portabiliteit

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst of uw toestemming, kunt u ons verzoeken al uw persoonsgegevens aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

F. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

De situaties waarin u ons kunt vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn de volgende:

 • indien u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de tijd die we nodig hebben om de juistheid van dit gegeven te verifiëren;
 • als we uw persoonsgegevens op ongeoorloofde wijze verwerken en als u de voorkeur geeft aan een beperking van deze verwerking boven de wissing van uw persoonsgegevens.

We zullen u uiteraard op de hoogte brengen zodra de beperking van de verwerking niet langer van toepassing is.

G. Recht op bezwaar

Wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt voor doeleinden van direct marketing, hebt u het recht om op eender welk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.

H. Profilering en geautomatiseerde verwerkingen

Om u een betere gebruikservaring te bieden, maken wij gebruik van profilering waarmee we bepaalde van uw voorkeuren of interessegebieden aan u kunnen koppelen. Waar mogelijk gebruiken we enkel geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Profilering in de zin van de AVG is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te associëren met bepaalde van uw voorkeuren, zorgen wij ervoor dat er geen beslissingen worden genomen die rechtsgevolgen hebben of die u op een soortgelijke manier in aanzienlijke mate treffen.

Indien u van mening bent dat u wordt onderworpen aan een beslissing die louter is gebaseerd op een geautomatiseerd proces, kunt u daar uiteraard bezwaar tegen maken.

VI. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

A. Identificatie

Om u te helpen uw rechten te doen gelden, moeten wij nagaan of uw verzoek wel degelijk betrekking heeft op uw persoonsgegevens.

In dit verband zullen wij uw identiteit controleren door u per e-mail een unieke link te sturen waarmee we uw identiteit kunnen nagaan.

B. Wanneer geven we u antwoord?

We verbinden ons ertoe om u zo spoedig mogelijk een antwoord te geven, uiterlijk binnen een maand na uw verzoek.

Het is mogelijk dat wij deze termijn tot twee maanden moeten verlengen wanneer uw verzoek complex van aard is en wij te maken krijgen met een overvloed aan verzoeken. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zullen wij u op de hoogte brengen van de oorzaken van die vertraging.

Algemeen

VII. Doorgifte aan derden

In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derde partijen.

A. Verwerker

Om de toegang, de verbetering en het gebruik van de website voor u mogelijk te maken, werken we samen met onderaannemers die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens.

Indien dit het geval is, verzoeken wij hen om net als wij toe te zien op de naleving van de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen. Bovendien waken wij er ook over dat zij dit Beleid naleven.

B. Onze partners

Als u ons daarvoor uw toestemming geeft, geven wij uw persoonsgegevens door aan onze zorgvuldig geselecteerde partners.

C. Doorgifte om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op bevel van een bevoegde autoriteit

Zoals reeds is uitgelegd, kan het in bepaalde gevallen gebeuren dat wij uw persoonsgegevens doorgeven om ons te voegen naar een wettelijke verplichting, een rechterlijke beslissing of een verzoek van een bevoegde autoriteit.

VIII. Veiligheid

We treffen de passende technische en organisatorische maatregelen om een adequaat veiligheidsniveau met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te verzekeren. Dit beveiligingsniveau wordt vastgesteld op basis van de risico’s die aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens verbonden zijn.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik ervan.

We verbinden ons ertoe dat we in het onwaarschijnlijke en betreurenswaardige geval dat uw persoonsgegevens onder ons beheer in gevaar worden gebracht als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, snel zullen optreden om de oorzaak van deze inbreuk te achterhalen en passende corrigerende maatregelen te nemen.

Indien nodig zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, van dit incident op de hoogte brengen.

IX. Bezwaar en klacht

Als u wenst te reageren op een van de praktijken die in dit Beleid zijn beschreven, raden wij u aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen zodat we kunnen bekijken hoe we u kunnen helpen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tél. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen kunt u de informatie raadplegen die beschikbaar is op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

X. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Indien u vragen en/of klachten hebt over dit Beleid, kunt u contact met ons opnemen.

privacy@latouretpetit.be
https://latouretpetit.be
Paul Hymanslaan 83/A01, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

XI. Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen rechtstreeks op onze website bekendmaken.

XII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Dit Beleid valt onder de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid is onderworpen aan het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Deze versie van het Beleid wordt van kracht en werd bijgewerkt op DATUM.