Algemene verkoopvoorwaarden

I. Definities en toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.latouretpetit.be (hierna de ‘de Website‘).

De website wordt beheerd door Latour & Petit nv, gevestigd aan de Woluwelaan 62/3 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe en ingeschreven bij de KBO met het nummer 0475.331.474 (hierna ‘de dienstverlener‘).

De term ‘gebruiker‘ verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich al dan niet op de Website heeft geregistreerd en die de Website of de inhoud ervan raadpleegt, bestanden downloadt en gebruikt, zich via een op de Website beschikbaar formulier registreert, lid wordt, zich inschrijft of met de Dienstverlener een overeenkomst sluit.

De dienstverlener en de gebruiker worden hierna ‘de partijen‘ genoemd.

Door op de Website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enigerlei wijze te raadplegen en/of te gebruiken, zich te registreren via een op de Website beschikbaar formulier, lid te worden, zich in te schrijven of een overeenkomst te sluiten met de dienstverlener, stemt de gebruiker formeel, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud in met deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke raadpleging van informatie en op alle bestellingen, abonnementen en overeenkomsten die de partijen binden. Bovendien sluiten deze Algemene Voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen deze.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op elk gebruik van de Website.

De aanvullende regels en richtsnoeren worden geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. De gebruiker wordt bijgevolg aangeraden regelmatig de nieuwste versie van deze voorwaarden te raadplegen. Deze zijn permanent beschikbaar op het volgende adres: www.latouretpetit.be.

II. Toegang tot en gebruik van de Website en zijn inhoud

De Website kan worden geraadpleegd van op een computer waarop geactualiseerde software geïnstalleerd is (browser, besturingssysteem, enz.). De dienstverlener garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiker de Website of zijn inhoud of een deel ervan niet kan raadplegen en/of gebruiken, om welke reden dan ook.

Bijgevolg is het aan de gebruiker om zich te voorzien van de nodige IT-middelen en eventueel personele middelen om zijn verbinding met de Website te verzekeren.

In het kader van de toegang van de gebruiker tot de Website of zijn inhoud onthoudt de gebruiker zich er uitdrukkelijk van om op welke manier dan ook en ongeacht de gebruikte technische middelen:

 • te proberen om zich toegang te verschaffen tot delen van de Website die niet publiekelijk online beschikbaar zijn;
 • handelingen te verrichten die op welk moment dan ook de goede werking van de Website op enigerlei wijze in gevaar kunnen brengen;
 • eender welk (automatisch) systeem te gebruiken zoals robots, spiders, off-line readers, enz. (niet-exhaustieve opsomming) die tot doel hebben om: (i) DoS-aanvallen (denial of service) uit te voeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot DoS-netwerken, DoS-applicaties en dDoS-netwerken, inclusief drDoS of dDoS-applicaties); (ii) berichten aan te maken die een invloed kunnen hebben op vragen en verzoeken, antwoorden op en deelnames aan wedstrijden, en stemmingen of andere vormen van interactie met een andere gebruiker van de Website, zelfs wanneer de gebruiker reageert op een vraag die op de Website wordt gepost (bv. deelname aan een wedstrijd);
 • inhoud te plaatsen, te uploaden, te versturen of via e-mail of op een andere manier te verzenden die onwettig, schadelijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is;
 • inhoud te raadplegen, te plaatsen, te uploaden, te versturen of door te geven die in strijd is met de geldende internationale wetgeving;
 • te proberen om andere gebruikers te misleiden door zich de naam of bedrijfsnaam van anderen toe te eigenen;
 • inhoud te uploaden, te plaatsen en via e-mail of anderszins te verzenden die inbreuk maakt op eender welke octrooien, handelsmerken, fabrieksgeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die aan anderen toebehoren;
 • inhoud te uploaden, te plaatsen of via e-mail of anderszins door te sturen die computervirussen of andere codes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computerprogramma’s, computers, diensten, servers, netwerken of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen, te verstoren, te belemmeren of te beperken;
 • handelingen te verrichten die tot gevolg hebben dat de toegang van andere gebruikers tot de Website wordt belemmerd;
 • te weigeren om de vereisten, procedures, algemene regels of regelgevende bepalingen in acht te nemen die van toepassing zijn op de netwerken die met de Website verbonden zijn;
 • een of meer andere gebruikers van de Website of zijn inhoud op enigerlei wijze lastig te vallen;
 • persoonsgegevens met betrekking tot andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.

De gebruiker verbindt zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgen te nemen om te voorkomen dat zijn apparatuur of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden of andere kwaadwillige computerprogramma’s van welke aard ook.

Om bepaalde delen van de Website te raadplegen en te gebruiken kan de gebruiker worden verplicht om zich te registreren of lid te worden. In dat geval verbindt de gebruiker zich ertoe om bij zijn registratie correcte, geactualiseerde en volledige gegevens te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze regelmatig worden bijgewerkt. Anders heeft de dienstverlener het recht om het account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen, of om de gebruiker de toegang tot de Website of zijn inhoud geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

De gebruiker verbindt zich er desgevallend toe zijn login en wachtwoord geheim te houden en niet aan derden door te geven. Hij blijft als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat buiten zijn medeweten plaatsvindt. Bij twijfel over de vertrouwelijkheid van het wachtwoord is het aan de gebruiker om dit onmiddellijk te wijzigen of om de dienstverlener hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

De gebruiker aanvaardt dat de functionaliteiten die via de Website worden aangeboden, kunnen veranderen. Zo zullen sommige worden verwijderd en andere worden toegevoegd, zonder dat de gebruiker de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kan beschouwen. De dienstverlener kan ook als enige beslissen om eender welke inhoud die op de Website wordt aangeboden, op te nemen of te verwijderen.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om, op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn tijdens het onderhoud van de Website of bij belangrijke wijzigingen van de aangeboden inhoud en/of functies.

Dit geldt ook wanneer de dienstverlener reden heeft om aan te nemen dat de gebruiker deze Algemene Voorwaarden of andere wettelijke bepalingen die op het moment van de inbreuk van kracht zijn, heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld.

III. Licentie

De gebruiker geniet uitsluitend het recht om de Website en zijn inhoud op persoonlijke titel te raadplegen. Als zodanig wordt aan de gebruiker een persoonlijke, onvervreemdbare, niet-overdraagbare licentie verleend om de Website en zijn inhoud te gebruiken, zij het uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot de Website.

Elk commercieel gebruik van de Website is strikt verboden. De term ‘commercieel gebruik’ verwijst naar (niet-exhaustieve opsomming) elke vorm van verkoop of verhuur van de verschillende functies van de Website, opnames van de totaliteit of een deel van de inhoud die op de Website beschikbaar is, en elk gebruik van de Website en zijn onderdelen dat uitsluitend tot doel heeft om inkomsten te genereren.

Het is de gebruiker, die hiervoor overigens ook geen toestemming mag geven aan anderen, bovendien ten strengste verboden om:

 • de Website of zijn inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, te laten gebruiken of te verspreiden;
 • afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op elementen die op de Website aanwezig zijn;
 • de broncode van de Website of een deel ervan te assembleren of aan reverse-engineering te onderwerpen, of om anderszins te proberen om deze te achterhalen;
 • een hypertekstlink naar of van de Website te maken zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de dienstverlener;
 • sublicenties te verlenen op de Website en/of zijn inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot eender welke rechten op de software, en om deze rechten op welke wijze dan ook over te dragen.

IV. Intellectueel en industrieel eigendom

Het concept, de inhoud, lay-out en structuur, de broncodes en programmering, de afbeeldingen, foto’s, gegevens, gegevenselementen, logo’s, tekeningen, handelsmerken, modellen, slogans, softwareprogramma’s, animaties, audiovisuele werken, teksten, data en databanken, de muziek en alle andere elementen van de Website en, in het algemeen, de inhoud evenals de structuur van de Website, behoren toe aan de dienstverlener, zijn en blijven diens exclusieve eigendom en zijn beschermd door verschillende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het recht sui generis van de producent van de databank, enz.), hetgeen de gebruiker erkent en aanvaardt.

Door op de Website te surfen of deze te raadplegen, zich te registreren, lid te worden, de bestanden te downloaden of op enigerlei wijze gebruik te maken van de inhoud van de Website, wordt de gebruiker in geen geval eigenaar van de hierboven genoemde of daarmee gelijkgestelde rechten.

De dienstverlener waarborgt dat de elementen die op de Website aanwezig zijn en alleen door de dienstverlener aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, de rechten van derden respecteren en in het algemeen niet onwettig zijn.

Het opslaan van informatie en/of elementen van de Website in een (elektronische) databank is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ophalen van informatie door de browser.

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere elementen online te plaatsen, verleent de gebruiker de dienstverlener automatisch en kosteloos de exclusieve toestemming om deze elementen te reproduceren, door te geven en/of op enige andere wijze te gebruiken, zowel op de Website als in één of meer door de dienstverlener uitgegeven tijdschriften of producten.

V. Aansprakelijkheid

A. Aansprakelijkheid van de gebruiker

Het raadplegen en gebruiken van de Website en het downloaden van bestanden – van welke aard en met welke technische middelen ook – van de Website en zijn inhoud gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, ook ten aanzien van derden.

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen registratie en/of lidmaatschap, alsook voor misbruik of schade als gevolg hiervan. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de registratie of het lidmaatschap, de login en/of het wachtwoord.

De gebruiker aanvaardt eveneens verantwoordelijk te zijn ten opzichte van elke persoon – en in het bijzonder tegenover de vertegenwoordigde personen – voor alle inhoud die hij op de Website of via de Website publiceert.

De Website kan links bevatten naar andere websites waarover de dienstverlener op technisch of inhoudelijk vlak geen enkele controle heeft. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de beslissing om deze links te activeren. De dienstverlener staat derhalve niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze andere websites, noch voor de toegang ertoe, hun beschikbaarheid of de externe links waarnaar zij verwijzen en de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het raadplegen en/of het gebruik van deze websites, op welke wijze dan ook. De gebruiker moet dus zelf beslissen of het opportuun is om deze websites te bezoeken.

Indien de gebruiker een bericht van eender welke aard of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of beoordeling op de Website plaatst, verbindt hij zich ertoe uitsluitend gegevens (afbeeldingen, foto’s) te gebruiken die geen inbreuk maken op de intellectuele en/of industriële rechten van derden (auteursrecht, beeldrecht, enz.), noch op de normen en goede zeden of welke wettelijke bepalingen dan ook. In dit verband vrijwaart de gebruiker de dienstverlener uitdrukkelijk voor elke klacht of vordering van derden op grond van de inhoud die hij op de Website zou hebben geplaatst.

B. Aansprakelijkheid van de dienstverlener

De dienstverlener is gebonden door een inspanningsverbintenis. De dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker oploopt bij het gebruik van de Website, de daaraan gekoppelde websites en/of de ter beschikking gestelde inhoud.

De dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van de Website volledig, accuraat en up-to-date zijn. Fouten en/of lacunes en/of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en daarom verleent de dienstverlener ter zake geen garanties.

De dienstverlener is ook slechts aansprakelijk voor fraude of grove nalatigheid. Hij is niet aansprakelijk voor fraude of grove nalatigheid van zijn aangestelden, opdrachtgevers en, als algemene regel, zijn uitvoeringsagenten.

De dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers, maar is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met enige wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website om welke reden dan ook.

De dienstverlener is ook niet verantwoordelijk voor de contacten en relaties tussen de gebruikers van de Website.

Bovendien garandeert de Dienstverlener niet dat de bestanden die deel uitmaken van de Website of die hierop te zien zijn, compatibel zijn met de apparatuur van de gebruiker, noch dat deze elementen toegankelijk zijn.

De gebruiker vrijwaart de dienstverlener tevens voor alle klachten wegens:

 • verlies van kansen of inkomsten van eender welke aard als gevolg van de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik van de Website of van de inhoud die zich hierop bevindt of zou moeten bevinden;
 • onrechtmatige of niet-geautoriseerde toegang tot de webserver of de Website van de dienstverlener door derden;
 • introductie van een computervirus op de webserver of de Website;
 • tijdelijke congestie van de bandbreedte;
 • onderbreking van de internetverbinding door een oorzaak buiten de controle van de dienstverlener.

De gebruiker erkent en aanvaardt:

 • de beperkingen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of enig ander middel waarmee de Website nu of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld;
 • de risico’s van het elektronisch of digitaal opslaan en verzenden van informatie;
 • het feit dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Website (en zijn volledige of gedeeltelijke inhoud) of het internet als gevolg van de hierboven genoemde risico’s;
 • het feit dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gemaakte back-ups als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt.

Hoewel de dienstverlener alles in het werk stelt om de Website vrij te houden van bugs, virussen, Trojaanse paarden en spyware, kunnen deze niet worden uitgesloten. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verliezen die hieruit zouden voortvloeien, in het bijzonder met betrekking tot gebruikersgegevens. Gebruikers wordt daarom ten zeerste aangeraden de nodige firewalls, antivirussoftware en andere beschermende software te installeren om schade aan hun computers te voorkomen en voorzichtig te zijn met het doorgeven van persoonsgegevens.

Met betrekking tot berichten van derden kan de dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, noch voor eventuele fouten in de inhoud van deze berichten. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten en ander materiaal in deze berichten behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die de berichten heeft gepost.

De advertenties die op de Website worden geplaatst, zijn altijd het werk van derden. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de wettigheid, juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de goederen en/of diensten die in deze advertenties worden aangeboden.

Diverse bepalingen

A. Bescherming van persoonsgegevens

Aangezien sommige functies van de Website de voorafgaande mededeling van persoonsgegevens vereisen, verbindt de dienstverlener zich ertoe persoonsgegevens op een eerlijke en transparante manier te verwerken en te beschermen in overeenstemming met de wet.

Voor meer informatie over hoe persoonsgegevens door de dienstverlener worden verwerkt, kan de gebruiker het privacybeleid van de dienstverlener raadplegen via de volgende link: https://latouretpetit.be/nl/privacybeleid/.

B. Overmacht

De dienstverlener kan contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

Met name de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht of onvoorziene omstandigheden: (1) geheel of gedeeltelijk verlies of vernietiging van het computersysteem of de databank van de dienstverlener, wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten redelijke stappen te ondernemen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen; (2) aardbevingen; (3) branden; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlog of terroristische daden; (7) stakingen, met of zonder stakingsaanzegging; (8) lock-out; (9) blokkades; (10) opstanden en muiterijen; (11) een onderbreking in de energievoorziening (zoals elektriciteit); (12) een storing aan het internetnetwerk of het gegevensopslagsysteem; (13) een storing in het telecommunicatienetwerk; (14) het uitvallen van de verbinding met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de dienstverlener afhankelijk is; (15) een handeling of besluit van een derde partij waardoor de goede uitvoering van deze overeenkomst in het gedrang komt; of (16) enige andere oorzaak waarover de dienstverlener redelijkerwijs geen controle heeft.

Indien de dienstverlener, door omstandigheden buiten zijn wil, vaststelt dat hij zijn verplichtingen niet verder kan nakomen of dat de uitvoering duurder of moeilijker wordt, verbinden de dienstverlener en de gebruiker zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elke partij de beëindiging van hun contractuele relatie inroepen, zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

C. Onwettigheid

De eventuele onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of van een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) doet geen afbreuk aan de wettigheid van de overige artikelen, paragrafen of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, noch aan de rest van het artikel, de paragraaf of de bepaling in kwestie, tenzij uit de tekst duidelijk het tegendeel blijkt.

Indien eender welk deel van deze Algemene Voorwaarden volledig ongeldig wordt bevonden, dient de dienstverlener het te vervangen door een bepaling die het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

D. Titels

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte titels dienen uitsluitend als referentie en zijn alleen bedoeld om de leesbaarheid te vergroten. Zij doen geen afbreuk aan de betekenis of de reikwijdte van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

E. Volledigheid van het akkoord

Deze Algemene Voorwaarden en eender welke overeenkomst vormen het volledige en integrale akkoord tussen de partijen.

Geen enkele verklaring, toezegging, belofte of bepaling die niet in deze Algemene Voorwaarden opgenomen is, kan of mag worden aanvaard om de bepalingen hiervan tegen te spreken, te wijzigen of op enigerlei wijze te beïnvloeden.

Bovendien vervangen deze Algemene Voorwaarden en eender welke overeenkomst elk akkoord dat eerder tussen de partijen zou zijn gesloten en zijn zij van toepassing op elk nieuw akkoord.

F. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst dienen de partijen alles in het werk te stellen om een minnelijke schikking te treffen. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Deze versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden treedt in werking en is bijgewerkt op 18.02.2019.